Tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày càng có nhiều tiêu chuẩn mới được ban hành nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, trong đó có tiêu chuẩn ISO 14064 về Khí nhà kính (KNK). Vậy tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

TIÊU CHUẨN ISO 14064

ISO 14064 LÀ GÌ?

Vào tháng 3 năm 2006, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) đã hoàn thành 4 năm phát triển ISO 14064, một tiêu chuẩn quốc tế ba phần cho các hoạt động quản lý KNK, bao gồm cả việc xây dựng các kiểm kê phát thải của đơn vị. Quá trình phát triển bao gồm sự tham gia của hơn 175 chuyên gia đại diện cho 45 quốc gia. Các tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu tối thiểu đối với kiểm kê KNK nhằm cung cấp một cấu trúc cơ bản để có thể thực hiện đánh giá độc lập nhất quán và đáng tin cậy. Tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một nền tảng sẵn sàng về các phương pháp hay nhất để xây dựng chương trình giảm thiểu KNK. ISO 14064 mang lại cho người sử dụng tổ chức các cơ hội để cải thiện tính nhất quán, tăng tính linh hoạt và giảm nỗ lực liên quan đến kiểm kê KNK tự nguyện.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 14064 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 14064 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN ISO 14064 LÀ GÌ?

Việc triển khai hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính tuân theo ISO 14064 sẽ mang lại kết quả hữu hình cho doanh nghiệp của bạn, vượt ra ngoài phạm vi tổ chức chung về phát thải KNK của bạn. Trong lĩnh vực năng lượng, duy trì an toàn, an ninh, chất lượng và tuân thủ là những hoạt động hàng ngày cần thiết có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể, bao gồm những điều sau:

 • Xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến KNK
 • Thúc đẩy tính nhất quán và minh bạch về định lượng, giám sát, báo cáo và giảm thiểu KNK của bạn
 • Xây dựng lòng tin của các bên liên quan chính và khách hàng
 • Thực hiện một kế hoạch chiến lược quản lý KNK rõ ràng
 • Theo dõi hiệu suất trong việc giảm phát thải KNK
 • Thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong tổ chức của bạn
 • Chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định
 • Khả năng đưa ra quyết định sáng suốt ngay từ đầu

Việc tuân thủ các nghĩa vụ quy định là rất quan trọng để duy trì thương hiệu và danh tiếng của công ty bạn. Do đó, việc có một hệ thống quản lý chất lượng cho phép bạn chịu trách nhiệm về lượng phát thải KNK của mình là tiêu chuẩn cho hoạt động quản lý của bạn.

CÁC PHẦN CỦA TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN ISO 14064 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 14064 được ban hành thành ba phần như sau:

 • Phần 1 (ISO 14064-1:2018) – Nêu các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức đối với việc định lượng và báo cáo phát thải KNK và loại bỏ nó. Điều này bao gồm hướng dẫn tập trung về quản lý KNK, bao gồm thiết kế, phát triển, quản lý và báo cáo và xác minh.
 • Phần 2 (ISO 14064-2:2019) – Cung cấp hướng dẫn để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải và tăng cường loại bỏ từ các dự án KNK.
 • Phần 3 (ISO 14064-3:2019) – Xác định các nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tiến hành xác nhận và xác nhận thông tin KNK, đồng thời hướng dẫn những người đang tiến hành hoặc quản lý thủ tục này. Điều này có thể được áp dụng cho việc định lượng, giám sát và báo cáo của tổ chức hoặc dự án KNK.

TIÊU CHUẨN ISO 14064

NỘI DUNG ISO 14064 LÀ GÌ?

 1. ISO 14064-1:2018 PDF

Tên điều khoản Tên mục nhỏ
1 Phạm vi
2 Tài liệu tham khảo
3 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Các thuật ngữ liên quan đến khí nhà kính
3.2 Các điều khoản liên quan đến quá trình kiểm kê KNK
3.3 Các điều khoản liên quan đến vật liệu sinh học và sử dụng đất
3.4 Các điều khoản liên quan đến tổ chức, các bên quan tâm
4 Nguyên tắc 4.1 Yêu cầu chung
4.2 Mức độ liên quan
4.3 Tính đầy đủ
4.4 Tính nhất quán
4.5 Độ chính xác
4.6 Tính minh bạch
5 Ranh giới kiểm kê KNK

 

5.1 Ranh giới tổ chức
5.2 Các ranh giới báo cáo
6 Định lượng phát thải và loại bỏ KNK 6.1 Xác định các nguồn và bể chìm KNK
6.2 Lựa chọn phương pháp định lượng
6.3 Tính toán lượng phát thải và loại bỏ KNK
6.4 Kiểm kê KNK năm cơ sở
7 Hoạt động giảm thiểu 7.1 Các sáng kiến ​​tăng cường giảm phát thải và loại bỏ KNK
7.2 Các dự án giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK
7.3 Targ tăng cường loại bỏ hoặc giảm phát thải KNK
8 Quản lý chất lượng kiểm kê KNK 8.1 Quản lý thông tin KNK
8.2 Lưu giữ tài liệu và lưu trữ hồ sơ
8.3 Đánh giá độ không đảm bảo
9 Báo cáo KNK 9.1 Yêu cầu chung
9.2 Lập kế hoạch báo cáo KNK
9.3 Nội dung báo cáo KNK
10 Vai trò của Tổ chức trong các hoạt động xác minh
Phụ lục A Quy trình hợp nhất dữ liệu A.1 Yêu cầu chung
A.2 Hợp nhất dựa trên sự kiểm soát
A.3 Hợp nhất dựa trên cổ phần vốn chủ sở hữu
Phụ lục B Phân loại phát thải KNK trực tiếp và gián tiếp B.1 Yêu cầu chung
B.2 Loại 1: Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp
B.3 Loại 2: Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng nhập khẩu
B.4 Loại 3: Phát thải KNK gián tiếp từ giao thông vận tải
B.5 Loại 4: Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm được sử dụng bởi một tổ chức
B.6 Loại 5: Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của tổ chức
B.7 Loại 6: Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác
Phụ lục C Hướng dẫn về lựa chọn, thu thập và sử dụng dữ liệu cho phương pháp tiếp cận định lượng KNK đối với phát thải trực tiếp C.1 Yêu cầu chung
C.2 Hướng dẫn lựa chọn cách tiếp cận định lượng
C.3 Hướng dẫn lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng
C.4 Dữ liệu về địa điểm cụ thể
C.5 Dữ liệu không dành riêng cho trang web
C.6 Hướng dẫn lựa chọn hoặc phát triển mô hình định lượng KNK
C.7 Tính toán lượng phát thải và loại bỏ KNK
Phụ lục D Xử lý phát thải KNK sinh học và loại bỏ CO2

 

Phụ lục E Xử lý điện E.1 Yêu cầu chung
E.2 Xử lý điện nhập khẩu
E.3 Xử lý điện xuất khẩu
Phụ lục F Cơ cấu và tổ chức báo cáo kiểm kê KNK
Phụ lục G Hướng dẫn nông nghiệp và lâm nghiệp G.1 Yêu cầu chung
G.2 Ranh giới kiểm kê KNK và định lượng lượng phát thải và loại bỏ KNK
G.3 Tính toán trữ lượng các-bon
G.4 Phân bổ những thay đổi trong trữ lượng các-bon theo thời gian
G.5 Các khu vực nằm ngoài phụ lục hướng dẫn nông nghiệp này
Phụ lục H Hướng dẫn quy trình xác định lượng phát thải KNK gián tiếp đáng kể H.1 Yêu cầu chung
H.2 Xác định mục đích sử dụng của kiểm kê KNK của nó
H.3 Xác định tiêu chí để đánh giá tầm quan trọng của phát thải gián tiếp, phù hợp với mục đích sử dụng của hàng tồn kho
H.4 Xác định và đánh giá lượng phát thải gián tiếp
H.5 Áp dụng các tiêu chí để lựa chọn lượng phát thải gián tiếp đáng kể
Thư mục

2. ISO 14064-2:2019 PDF

Tên điều khoản Tên mục nhỏ
1 Phạm vi
2 Tài liệu tham khảo
3 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Các thuật ngữ liên quan đến khí nhà kính
3.2 Các thuật ngữ liên quan đến quá trình định lượng KNK
3.3 Các điều khoản liên quan đến tổ chức và các bên quan tâm
3.4 Các điều khoản liên quan đến xác minh và xác nhận
4 Nguyên tắc 4.1 Yêu cầu chung
4.2 Mức độ liên quan
4.3 Tính đầy đủ
4.4 Tính nhất quán
4.5 Độ chính xác
4.6 Tính minh bạch
4.7 Tính bảo thủ
5 Giới thiệu về các dự án KNK
6 Yêu cầu đối với các dự án KNK 6.1 Yêu cầu chung
6.2 Mô tả dự án
6.3 Xác định các SSR KNK liên quan đến dự án
6.4 Xác định đường cơ sở KNK
6.5 Xác định các SSR KNK liên quan đến kịch bản cơ sở
6.6 Lựa chọn SSR GHG để giám sát hoặc ước tính lượng phát thải và loại bỏ KNK
6.7 Định lượng phát thải và / hoặc loại bỏ KNK
6.8 Định lượng các mức giảm phát thải KNK và các cải tiến loại bỏ
6.9 Quản lý chất lượng dữ liệu
6.10 Giám sát dự án KNK
6.11 Lập hồ sơ dự án KNK
6.12 Xác minh và / hoặc xác nhận dự án KNK
6.13 Báo cáo dự án KNK
Phụ lục A Hướng dẫn sử dụng tài liệu này A.1 Cơ sở
A.2 Nguyên tắc
A.3 Yêu cầu đối với các dự án KNK
Thư mục
 1. ISO 14064-3:2019 PDF

Tên điều khoản

Tên mục nhỏ
1 Phạm vi
2 Tài liệu tham khảo
3 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Các thuật ngữ liên quan đến khí nhà kính
3.2 Các điều khoản liên quan đến các thực thể liên quan đến xác minh và xác nhận KNK
3.3 Các thuật ngữ liên quan đến kiểm kê KNK
3.4 Các thuật ngữ liên quan đến tuyên bố KNK
3.5 Các thuật ngữ liên quan đến quản lý thông tin và dữ liệu KNK
3.6 Các điều khoản liên quan đến xác minh và xác nhận
4 Nguyên tắc 4.1 Yêu cầu chung
4.2 Công bằng
4.3 Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng
4.4 Trình bày công bằng
4.5 Tài liệu
4.6 Tính bảo thủ
5 Yêu cầu áp dụng cho việc xác minh / xác nhận 5.1 Các hoạt động trước khi tham gia
5.2 Lựa chọn nhóm xác minh / xác nhận
5.3 Các hoạt động và kỹ thuật xác minh / xác nhận
5.4 Yêu cầu cụ thể
6 Xác minh 6.1 Lập kế hoạch
6.2 Thực thi
6.3 Hoàn thành
7 Xác thực 7.1 Lập kế hoạch
7.2 Thực thi
7.3 Hoàn thành
8 Đánh giá độc lập
9 Đưa ra ý kiến 9.1 Yêu cầu chung
9.2 Các loại ý kiến
9.3 Nội dung ý kiến
10 sự thật được phát hiện sau khi xác minh / xác thực
Phụ lục A Mức độ xác minh đảm bảo có hạn A.1 Yêu cầu chung
A.2 Đặc điểm kỹ thuật của mức độ đảm bảo
A.3 Quy trình xác minh mức độ đảm bảo hạn chế
A.4 Hoạt động thu thập bằng chứng
A.5 Đưa ra ý kiến
Phụ lục B Các cân nhắc để xác minh B.1 Thiết kế ban đầu
B.2 Đánh giá mức độ trọng yếu
B.3 Đánh giá rủi ro
B.4 Kế hoạch thu thập bằng chứng
B.5 Quy trình phân tích
B.6 Ước tính
B.7 Tổng hợp tuyên bố KNK
B.8 Xác định thêm các hoạt động thu thập bằng chứng
B.9 Giải thích về tính bảo thủ
Phụ lục C Các thủ tục theo thỏa thuận (AUP) C.1 Yêu cầu chung
C.2 Áp dụng các thủ tục đã thỏa thuận
C.3 Vai trò và trách nhiệm
C.4 Lập kế hoạch
C.5 Thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận
C.6 Trình bày các kết quả thủ tục đã thỏa thuận
C.7 Trình bày các phát hiện về thủ tục đã thỏa thuận
C.8 Ví dụ về thủ tục theo thỏa thuận
Phụ lục D Hợp tác hỗn hợp D.1 Bối cảnh và ứng dụng
D.2 Ví dụ về ý kiến ​​xác minh và xác nhận đối với tuyên bố KNK của một tổ chức
D.3 Ví dụ về xác minh, xác nhận và các thủ tục đã thỏa thuận đối với tuyên bố KNK của sản phẩm
Thư mục

——————————————————————————————————————————————————-

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!