Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

5/5 - (2 bình chọn)

Đánh giá nội bộ là một trong những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thông qua việc đánh giá nội bộ định kì doanh nghiệp sẽ tự mình kiểm chứng được các bộ phận có thực hiện đúng và tốt hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 hay không. Trong bài viết này SPS CERT sẽ chia sẻ cho bạn những mẫu Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 9001:2015 DÀNH CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÁC BỘ PHẬN 

 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

 • Chức năng nhiệm vụ của bộ phận là gì? 
 • Chức năng nhiệm vụ này được quy định ở đâu? 
 • Bộ phận phân công quá trình trong nội bộ như thế nào để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ này? 
 • Cách thức phân công quá trình như vậy có triển khai hết các chức năng nhiệm vụ không? 
 • Trách nhiệm, quyền hạn cho các quá trình có được xác định rõ ràng và trao đổi trong bộ phận không? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về mục tiêu và kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Bộ phận có thiết lập mục tiêu chất lượng cho các chức năng/quá trình chính không? 
 • Các mục tiêu chất lượng này có liên quan như thế nào tới chính sách chất lượng của tổ chức? 
 • Các mục tiêu chất lượng này có liên quan như thế nào tới mục tiêu chất lượng của bộ phận khác? 
 • Cơ sở để xây dựng các mục tiêu chất lượng này là gì? 
 • Làm thế nào để bộ phận có thể đạt được các mục tiêu chất lượng đã đề ra? 
 • Các mục tiêu này được theo dõi và đo lường như thế nào? 
 • Làm thế nào để tuyên truyền các mục tiêu chất lượng đến nhân viên trong bộ phận? 
 • Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận được tổng hợp, xem xét và đánh giá như thế nào? 
 • Việc tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện được tiến hành bao lâu một lần? 
tiêu chUẨN ISO 9001
tiêu chUẨN ISO 9001
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về năng lực và nhận thức của nhân viên theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Bộ phận có xác định yêu cầu năng lực cho từng vị trí quá trình trong bộ phận không? 
 • Yêu cầu về năng lực này được quy định như thế nào, ở đâu? 
 • Làm thế nào để quản lý bộ phận xác định được mức độ đáp ứng các yêu cầu về năng lực của các nhân viên trong bộ phận? 
 • Tình hình hiện tại về mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực tại bộ phận như thế nào? 
 • Với các vị trí, quá trình cần bổ sung nhân viên có năng lực thì bộ phận có kế hoạch đào tạo, bổ sung như thế nào? 
 • Sau khi tiến hành đào tạo, bổ sung năng lực, làm thế nào để xác minh yêu cầu năng lực đã được đáp ứng? 
 • Hồ sơ năng lực, đào tạo nhân viên trong bộ phận có được thiết lập, lưu trữ và kiểm soát đầy đủ, rõ ràng không? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về hoạt động đánh giá và xem xét việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Mức độ đạt được các mục tiêu chất lượng của bộ phận như thế nào? 
 • Với các mục tiêu chưa đạt được, bộ phận có kế hoạch thực hiện các hoạt động tiếp theo như thế nào? 
 • Bộ phận tiến hành phân tích dữ liệu như thế nào để xác định được xu hướng của các quá trình mà bộ phận thực hiện? 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 9001:2015 DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH 

 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về đầu vào của quy trình

1.1. Về nhân sự 
 • Các quá trình được phân công cho ai thực hiện?  
 • Để thực hiện quá trình này nhân viên cần đáp ứng yêu cầu năng lực nào? 
 • Nhân viên đang được phân công có đáp ứng yêu cầu năng lực không? 
 • Nhân viên có hiểu vai trò, tầm quan trọng và khả năng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chất lượng không? 
1.2. Về thiết bị 
 • Để thực hiện quá trình này cần thiết bị gì? 
 • Các thiết bị này cần đáp ứng yêu cầu nào? 
 • Các thiết bị này được quản lý như thế nào? 
 • Các thiết bị có được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ không? 
1.3. Về tài liệu 
 • Để thực hiện quá trình cần các tài liệu nào? 
 • Nhân viên có tuân thủ các tài liệu không? 
 • Các tài liệu có được kiểm soát để đảm bảo tính sẵn có và chính xác không? 
1.4. Về thông tin 
 • Để thực hiện quá trình này cần có thông tin gì? 
 • Các thông tin này được truyền đạt như thế nào? 
1.5. Về vật tư 
 • Để thực hiện quá trình cần các vật tư nào? 
 • Tiêu chuẩn dành cho các vật tư là gì?
 • Làm thế nào để xác minh vật tư phù hợp để sử dụng? 
 • Thủ tục thu mua, giao nhận, bảo quản vật tư như thế nào? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về hoạt động theo dõi và đo lường

 • Trong quá trình thực hiện, các thông số/chỉ số chất lượng nào được kiểm tra, giám sát? 
 • Việc giám sát được tiến hành như thế nào? 
 • Việc giám sát được tiến hành bao lâu một lần? 
 • Các thiết bị nào được sử dụng để kiểm tra, giám sát? 
 • Hồ sơ hoạt động kiểm tra, giám sát có được thiết lập, lưu trữ và kiểm soát đầy đủ, rõ ràng không? 

đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về việc bắt đầu thực hiện

 • Cần có các điều kiện nào để bắt đầu thực hiện quá trình? 
 • Có thủ tục phê duyệt việc bắt đầu thực hiện không? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về trình tự thực hiện

 • Để hoàn thành quá trình cần triển khai bao nhiêu hoạt động?  
 • Trình tự, phương pháp và tiêu chuẩn để thực hiện các hoạt động này là gì? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về kết quả thực hiện

 • Kết quả của quá trình này là gì?  
 • Kết quả như thế nào là đạt yêu cầu? 
 • Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả như thế nào để biết kết quả có đạt yêu cầu đề ra hay không?  
 • Yêu cầu năng lực với người kiểm tra đánh giá là gì? 
 • Để thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá kết quả cần thiết bị gì? 
 • Các thiết bị này cần phải đáp ứng yêu cầu nào? 
 • Các thiết bị này được quản lý như thế nào ? 
 • Có thủ tục kiểm tra sản phẩm cuối cùng không? 
 • Các kết quả/sản phẩm kiểm tra không phù hợp được xử lý như thế nào?  
 • Hồ sơ kiểm tra đánh giá có được thiết lập, lưu trữ và kiểm soát đầy đủ, rõ ràng không? 

đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về chuyển giao kết quả

 • Kết quả thực hiện sẽ được chuyển giao tới đâu, bao giờ? 
 • Thủ tục kiểm tra và phê duyệt được quy định như thế nào? 
 • Hồ sơ chuyển giao có được thiết lập, lưu trữ và kiểm soát đầy đủ, rõ ràng không? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về hồ sơ

 • Kết thúc quá trình này, các hồ sơ nào cần phải được thiết lập và lưu trữ 
 • Yêu cầu lưu trữ với các hồ sơ này như thế nào? 
 1. Câu hỏi phỏng vấn đánh giá nội bộ về tính hiệu lực và hiệu quả

 • Thực hiện được quá trình này để đạt được mục đích gì? 
 • Quá trình này hiện có đạt được các mục đích đã đề ra không?  
 • Trường hợp không đạt được mục đích đã đề ra thì hành động nào dự kiến được thực hiện? 

Trên đây là Ví dụ về Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015. Tùy thuộc vào lĩnh vực, phạm vi đánh giá và yêu cầu riêng của mỗi tổ chức mà Câu hỏi phỏng vấn trong đánh giá nội bộ sẽ có sự thay đổi. 

————————————————————————————————————————————————————-

Mọi thắc mắc liên quan tới việc xây dựng các tài liệu và biểu mẫu trong quy trình đánh giá nội bộ ISO 9001, Quý Doanh nghiệp có như cầu chứng nhận ISO 9001:2015 xin vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây: 

 • Số hotline: 0969.555.610
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Gmail: sales@sps.org.vn 
 • Website: https://sps.org.vn/ 

 

BANNER XIN TÀI LIỆU

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!