Tiêu chuẩn ISO 9001 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống Quản lý Chất lượng

5/5 - (1 bình chọn)

Trên thế giới hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan tới lĩnh vực quản lý chất lượng. Một trong những bộ tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống Quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành. Đây là hệ thống với những yêu cầu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống chất lượng trong quy trình hoạt động. Ngày càng nhiều các tổ chức chọn ISO 9001 để áp dụng cho hệ thống của mình nhằm đảm bảo chất lượng và đạt được chứng nhận. Bài viết dưới đây SPS CERT sẽ cung cấp thông tin cơ bản giúp các Tổ chức, Doanh nghiệp hiểu được Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 là gì?

tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp mình. Được biết Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) ban hành. ISO 9001 nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc phát triển, thực hiện, giám sát và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001:2015 được ban hành thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 9001:2008. Bộ tiêu chuẩn iso 9001 mới nhất này cũng là tiêu chuẩn hiện đang được sử dụng để chứng nhận QMS cho các tổ chức. Tại Việt Nam bộ tiêu chuẩn này được đưa vào yêu cầu hệ thống quốc gia và có tên gọi là TCVN ISO 9001;2015.

Theo đó những doanh nghiệp đang dùng phiên bản cũ sẽ có 3 năm để chuyển đổi lên phiên bản mới nhất này. Sau 3 năm thì những giấy chứng nhận cũ sẽ không còn hiệu lực nữa.

TỔ CHỨC NÀO THUỘC PHẠM VI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015?

Tiêu chuẩn iso 9001 mới nhất này có đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất – kinh doanh mọi sản phẩm và dịch vụ. Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, với mọi quy mô đều cần chứng nhận ISO 9001 để chứng minh việc xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

dối tượng áp dụng ISO 9001

CÁC NGUYÊN TẮC ISO 9001 LÀ GÌ?

 1. Hướng vào khách hàng

Khách hàng quyết định tới sự sống còn của một doanh nghiệp. Nếu không có khách hàng, doanh nghiệp sẽ không thể duy trì hoạt động lâu dài được. Vì vậy “Hướng vào khách hàng” được xem là nguyên tắc tiên quyết của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 1. Sự lãnh đạo

Nguyên tắc này nhấn mạnh tới tầm quan trọng và trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc định hướng, dẫn dắt và ban hành những quyết sách chính xác cho doanh nghiệp.

 1. Sự tham gia của mọi người

Cốt lõi trong nguyên tắc này là đảm bảo sự tham gia của nhân viên ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp. Hướng tới tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng cơ chế khích lệ để tất cả thành viên của tổ chức có thể phát huy tối đa năng lực của mình, đóng góp vào quá trình phát triển chung của tập thể.

 1. Tiếp cận theo quá trình

Doanh nghiệp cần xác định các quá trình cần có trong hệ thống và mục tiêu của những quá trình đó. Hoạch định rõ ràng quá trình cần những nguồn lực nào, đối tượng tham gia vào quá trình là ai, phải làm những gì, đánh giá, theo dõi ra sao, kết quả đầu ra như thế nào.

 1. Cải tiến

Doanh nghiệp cần có cơ chế kiểm tra, theo dõi, đánh giá các quá trình thường xuyên và định kỳ. Nên thiết lập mục tiêu cải tiến ở tất cả các cấp và đầu tư nguồn lực để thực hiện mục tiêu này.

 1. Quyết định dựa trên bằng chứng

Để hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót có thể có khi ra quyết định, mọi quyết định cần dựa trên bằng chứng là các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, các con số, thông tin, kết quả phản ánh bản chất của sự vật, sự việc hoặc sự kiện.

Phân tích 7 nguyên tắc ISO 9001:2015 trong quản lý chất lượng

CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN ISO 9001:2015 THEO TCVN ISO 9001:2015

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001

Bộ tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 mới nhất có bao gồm những yêu cầu bao quát mọi khía cạnh của hoạt động tại các tổ chức/ doanh nghiệp hiện nay.

Tiêu chuẩn iso 9001 đặt ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của công ty, nhưng HTQLCL rất khác với kiểm soát chất lượng. Kiểm soát chất lượng đề cập đến việc kiểm tra các tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ để xác minh rằng chúng phù hợp với các yêu cầu, trong khi Hệ thống quản lý chất lượng là về việc quản lý toàn bộ doanh nghiệp và các quá trình hoạt động của nó.

Sau đây là tóm tắt về các yêu cầu của ISO 9001:2015 của SPS Cert.

 • Khoản 0-3: Các chương giới thiệu

Các điều khoản 0-3 của Tiêu chuẩn chất lượng iso 9001:2015 là chương giới thiệu không chứa bất kỳ yêu cầu nào.

 1. Giới thiệu
 2. Phạm vi của ISO 9001
 3. Tài liệu tham khảo quy chuẩn
 4. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong điều khoản 3 này có giới thiệu các thông tin về nguyên tắc quản lý chất lượng.Cách tiếp cận quá trình và một số dạng thông tin về cách ISO 9001:2015 có liên quan đến các bộ tiêu chuẩn ISO khác.

 • Khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Trong điều khoản này có đề cập đến bối cảnh của tổ chức và là môi trường kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động. Trong này có đưa ra những điểm như xác định điểm mạnh điểm yếu, các nhân tố bên trong và bên ngoài có liên quan đến doanh nghiệp và hệ thống QMS trong tiêu chuẩn ISO 9001.

Bên cạnh đó còn có xác minh các nhu cầu mong đợi của khách hàng cùng các bên có liên quan.

Cuối cùng, bạn sẽ cần sử dụng phương pháp tiếp cận quá trình để xác định các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ cần được thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục.

 • Điều khoản 5: Lãnh đạo

Phần này đề cập đến ban lãnh đạo và vai trò trong việc hoạch định chính sách, ban hành và thực hiện áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong này có đề cập đến các trách nhiệm của ban lãnh đạo cao nhất trong việc xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001. Trong số đó có yêu cầu rằg lãnh đạo cao nhất phải tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào các quy trình hoạt động của công ty, đồng thời điều chỉnh chính sách và mục tiêu phù hợp với chiến lược của công ty.

Ban lãnh đạo cao nhất cũng là người sẽ tiến hành thiết lập các chính sách chất lượng mục tiêu của doanh nghiệp. Đặc biệt chú ý đến cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục cũng như khuôn khổ để thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng.

 • Điều khoản 6: Hoạch định

Phần này tập trung vào lập kế hoạch và khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.

Phần 6 này có đề cập việc tư duy dựa trên rủi ro và những kế hoạch đi kèm theo đó. Bộ tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 này không chỉ được hành động nhằm giải quyết các nhu cầu và rủi ro cũng như cơ hội tuy nhiên cần phải thiết lập một cách hệ thống những đánh giá về rủi ro có thể gặp phải để có những quyết định sáng suốt và cần thiết.

Bên cạnh đó quản lý cấp cao cần thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được và lập kế hoạch làm thế nào để đạt được chúng. Cuối cùng, điều khoản 6 đề cập đến việc lập kế hoạch thay đổi, việc này phải được thực hiện một cách có hệ thống.

 • Điều khoản 7: Hỗ trợ

Trong phần 7 có liên quan đến phần hỗ trợ như: Nguồn nhân lực, năng lực và đào tạo, thông tin liên lạc và các tài liệu khác nhau. Doanh nghiệp cần xác định rõ các nguồn lực được sử dụng trong việc xây dựng và triển khai QMS. Đảm bảo lựa chọn nhân viên có đủ năng lực và nhận thức. Thực hiện trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cũng như quản lý và kiểm soát các thông tin dạng văn bản.

tiêu chuẩn chất lượng iso 9001

 • Điều khoản 8: Hoạt động

Doanh nghiệp cần triển khai QMS theo các kế hoạch, quy trình đã được hoạch định trước đó. Đảm bảo có các kế hoạch và quy trình kiểm soát phù hợp để đáp ứng những yêu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ (thiết kế và phát triển, nhà cung cấp bên ngoài, sản xuất và cung cấp dịch vụ, thông qua sản phẩm và dịch vụ, đầu ra không phù hợp).

Lưu ý:

Hầu hết các công ty viết hướng dẫn công việc và lưu đồ để xác định và tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc của họ. Bạn sẽ tiết kiệm cho mình nhiều thời gian nếu bạn tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 về kiểm soát tài liệu ngay từ đầu khi viết các tài liệu này.

 • Điều khoản 9: Đánh giá hoạt động

Phần này của tiêu chuẩn là về vấn đề đo lường và giám sát.

Doanh nghiệp cần phải thực hiện theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá QMS. Tổ chức những cuộc đánh giá nội bộ. Đồng thời, hoạt động đánh giá này cũng phải đảm bảo có sự tham gia và xem xét từ lãnh đạo.

Điều khoản 9 có bao gồm việc tập trung vào phân tích dữ liệu phát sinh được từ các hoạt động giám sát cũng như đo lường. Có hơn một phương pháp để phân tích dữ liệu bao gồm các kỹ thuật thống kê, phân tích kết quả thu được để đưa ra các quyết định dựa trên thực tế.

Cuối cùng, các đánh giá của ban lãnh đạo sẽ cần được thực hiện. Các đánh giá của ban lãnh đạo bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, từ sự hài lòng của khách hàng đến hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp. Kết quả của việc xem xét của ban lãnh đạo là các quyết định và hành động liên quan đến cải tiến, thay đổi và nhu cầu nguồn lực.

 • Điều khoản 10: Cải tiến

Trong điều khoản số 10 này có đề cập đến việc doanh nghiệp cần xác định cũng như nhận diện các cơ hội nhằm cải tiến.  Có một yêu cầu đối với việc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai. Điều khoản này trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục (các) sự không phù hợp. Đầu tiên, các công ty phải phản ứng với sự không phù hợp. Thứ hai, các công ty phải tham gia vào hành động khắc phục để sửa chữa các nguyên nhân cơ bản của các vấn đề hiện tại, cũng như tham gia vào các hành động phòng ngừa để khắc phục các tình huống có thể dẫn đến những vấn đề tiềm ẩn.

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Doanh nghiệp cả bạn muốn xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 thì sẽ bao gồm những bước tuân thủ như sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và đơn vị khác nhau ở ngành nghề sẽ có những mục tiêu riêng để hướng đến. Để xây dựng thành công hệ thống QMS theo ISO 9001;2015 thông thường sẽ bao gồm có các bước như sau:

 • Xem xét sự phù hợp của hệ thống ISO 9001:2015 vào doanh nghiệp
 • Cam kết của ban lãnh đạo về việc xây dựng và áp dụng hệ thống QMS theo Tiêu chuẩn chất lượng iso 9001:2015
 • Doanh nghiệp tiến hành thành lập ban ISO và phân bổ cho đội ngũ thành viên tham gia sao cho phù hợp.
 • Tiến hành đào tạo nhận thức tiêu chuẩn và xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp cho từng phòng ban.
 • Xây dựng và thực hiện cũng như kiểm soát quá trình vận hành hệ thống QMS.
 • Cải tiến và hoàn thiện các quy trình dựa trên kết quả đánh giá QMS trong thực tế.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sau khi tổ chức của bạn đã xây dựng được hệ thống QMS và cho vận hành một thời gian. Lúc này hệ thống đã bước đầu phát huy được tác dụng của nó. Điều quan tâm chính tiếp đó chính là doanh nghiệp của bạn cần đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho tổ chức chứng nhận có thẩm quyền.
Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá theo những yêu cầu của hệ thống QMS theo ISO 9001. Nếu phát hiện bất kì một sự không phù hợp nào thì doanh nghiệp cần xác định rõ ràng những sự không phù hợp đó và Một khi QMS của doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015.

Bước 3: Duy trì, giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Để đảm bảo QMS có hiệu lực và đem lại lợi ích, doanh nghiệp cần phải duy trì việc áp dụng nó theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001.Thường xuyên cải tiến, cập nhập QMS để luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp đang hướng tới.
Một khi hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 thì có thể đảm bảo được hệ thống QMS có hiệu lực và mang lại được lợi ích thì doanh nghiệp của bạn cần thiết phải duy trì và áp dụng theo đúng hệ thống ISO 9001.  Việc doanh nghiệp cần duy trì hệ thống này trong suốt hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001:2015

hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

 • Cung cấp cho doanh nghiệp công cụ để quản lý chất lượng hiệu quả
 • Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng
 • Hạn chế các rủi ro gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm
 • Tiết kiệm chi phí trong việc xử lý các sự cố phát sinh do khiếu nại, kiện tụng về chất lượng sản phẩm
 • Tạo điều kiện thuận lợi để tăng trưởng doanh thu
 • Là bằng chứng thiết thực về sự phù hợp của doanh nghiệp với các quy định của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Là một phương thức tiếp thị hiệu quả mà không gây phản cảm
 • Mở ra các cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn trong nước và quốc tế
 • Tạo ra lợi thế và sự khác biệt so với các đối thủ

——————————————————————————————————————————————–

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc dịch vụ Chứng nhận ISO 9001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

 

BANNER XIN TÀI LIỆU

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!